Regulamin

Regulamin
świadczenia usług wysyłki ptaków za pośrednictwem serwisu wysylkagolebi.pl

 1. Właściciel serwisu

Właścicielem serwisu wysylkagolebi.pl jest AMG Gabriela Leniart, NIP 6572850240, zwany dalej operatorem.

 1. Sposób składania zamówień

Zamówienia na wysyłkę żywych ptaków przyjmowane są poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej www.wysylkagolebi.pl. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić wszystkie wymagane pola.

 1. Płatność za usługę

Sposób płatności za usługę zależny jest od rodzaju wybranej przesyłki. W przypadku przesyłki na koszt nadawcy opłata dokonywana jest przelewem na podstawie faktury wysyłanej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Przesyłki pobraniowe oraz na koszt odbiorcy opłacane są poprzez kompensatę pobrań.

 1. List przewozowy

Po wypełnieniu formularza zamówienia i weryfikacji wprowadzonych danych przez operatora zleceniodawca otrzymuje na podany adres e-mail list przewozowy, który należy wydrukować w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien zostać trwale przyklejony do przesyłki, a drugi należy przedłożyć kurierowi do podpisania i zachować jako potwierdzenie nadania.

 1. Data odbioru przesyłki

Przesyłki można nadawać od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem przedednia oraz dnia ustawowo wolnego od pracy. Data przesyłki wybrana w formularzu zamówienia nie jest datą gwarantowaną. Faktyczny odbiór zależy od możliwości logistycznych przewoźnika i może ulec zmianie z powodu wydarzeń losowych. W przypadku braku podjazdu kuriera po przesyłkę do godz. 15:00 we wskazanym dniu należy poinformować o tym wydarzeniu operatora za pomocą wiadomość e-mail (biuro@wysylkagolebi.pl) i wskazać inną preferowaną datę nadania przesyłki. Zamówienie podjazdu kuriera zostanie ponowione.

 1. Pakowanie przesyłki

Nadawca zobowiązany jest do zapewnienia opakowania dostosowanego do przesyłanej zawartości i spełniającego wymogi określone w przepisach o ochronie zwierząt, a także do oznaczenia przesyłki nalepką lub wyraźnym napisem, w kolorze czerwonym, „ŻYWE ZWIERZĘ” i „OSTROŻNIE” oraz napisami wskazującymi górę i dół przesyłki. Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio trwałe i uniemożliwia wysunięcie się zawartości, a także zapewnia właściwe warunki nie tylko na czas transportu do adresata (w jednym kierunku), ale też na czas ewentualnego zwrotu. Należy pamiętać o zapewnieniu pokarmu na czas transportu (np. owoc, warzywo z dużą ilością wody). Używaj wyłącznie opakowań umożliwiających dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartość przesyłki.

Od 15 czerwca 2023 r. Poczta Polska wprowadziła nowe zasady dotyczące pakowania przesyłek zawierających ŻYWE PTAKI.  Przesyłki te mogą być przyjęte do obrotu pocztowego wyłącznie w opakowaniach do tego dedykowanych tj. transportery dla zwierząt i klatki dla zwierząt. Ponadto gabaryt opakowania musi być dostosowany do ilości ptaków.

Przewoźnik NIE PRZYJMUJE przesyłek z zawartością żywych ptaków w innych opakowaniach np. kartonowych, nie przeznaczonych do transportu zwierząt.

Każda przesyłka musi posiadać osobny list przewozowy.

 1. Zwrot pobrania

Pobrania zwracane są wyłącznie na polski rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia po dniu doręczenia przesyłki.

 1. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi

AMG Gabriela Leniart, jako Operator jest pośrednikiem kurierskim i nie jest odpowiedzialny za jakość świadczonej usługi kurierskiej przez przewoźnika Pocztex. Korzystanie z serwisu wysylkagolebi.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów przewoźnika znajdujących się na stronie internetowej https://www.pocztex.pl/do-pobrania/.

 1. Ubezpieczenie przesyłki

Wszystkie nadane przesyłki ubezpieczone są do wysokości kwoty pobrania. W przypadku przesyłek bez pobrania ubezpieczenie wynosi 1000 zł. Aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej przewoźnika https://www.pocztex.pl/do-pobrania/.

 1. Zwrot przesyłki

W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztu transportu w dwie strony. Nadawca zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Weryfikacja przesyłki

Waga i wymiary paczki mogą być kontrolowane przez przewoźnika na każdym etapie transportu. W przypadku niezgodności z zadeklarowanymi danymi nadawca zobowiązany jest dokonać dodatkowej opłaty naliczonej przez przewoźnika zgodnie z cennikiem.

 1. Zawieszenie usługi

Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia działania usługi bez konieczności informowania o tej sytuacji z wyprzedzeniem z powodu czynników niezależnych od operatora, tj. w szczególności wstrzymania wysyłki żywych ptaków przez przewoźnika (np. z powodu wysokich temperatur powietrza, ograniczeń związanych ptasią grypą, itp.).